Vandaag geopend vanaf 08:00
Loodijk 1 | Saasveld | NL

De besloten vennootschap Hesselink Trucks B.V.  gevestigd en kantoorhoudende te (7597 NV) Saasveld, aan het adres Loodijk 1 is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals bedoeld en genoemd in deze privacyverklaring. 

Verwerking op basis van de grondslag “Uitvoering overeenkomst” en/of “Wettelijke verplichting”

 
Grondslag voor verwerking Uitvoering overeenkomst 

Hesselink Trucks B.V. houdt zich bezig met het vermarkten van vrachtwagens en aanverwante zaken, en dan met name via het aanbiedingen gedaan via internet. Hierbij kan gedacht worden aan haar eigen site, verkoopmarktplaatsen, maar ook social media.  

Dit vermarkten geschiedt op basis van gesloten koopovereenkomsten. Ook de opgave van informatie door de klant, met de wens om - indien mogelijk - tot een overeenkomst te komen, kan onder dit proces worden geschaard 

Om deze overeenkomsten te kunnen afhandelen, is het voor Hesselink Trucks B.V. noodzakelijk gegevens te verwerken. Dit geschiedt op basis van de grondslag “uitvoering overeenkomst” 

Deze gegevens die daarbij worden verwerkt kunnen betrekking hebben op orders en/of bedrijven, maar ook kan er sprake zijn van data op basis waarvan individuen kunnen worden geïdentificeerd. Het kan daarbij gaan om  

  • NAW-gegevens,  

  • bezorgadressen 

  • e-mailadressen,  

  • telefoonnummers 

  • bankrekeningnummers c.q. betaalgegevens; 

  • Andere gegevens die van doen hebben met het aangaan of afwikkelen van een overeenkomst, en die actief door de klant worden verstrekt.  

Zonder deze informatie kan de juiste orderinformatie niet worden gekoppeld aan de juiste klant(account) en contactinformatie, waardoor het voor Hesselink Trucks B.V. niet mogelijk is om de overeenkomsten op de juiste wijze na te komen en/of de klant van de juiste informatie te kunnen voorzien.  

 
Grondslag voor verwerking – “Wettelijke verplichting 

Daarbij is het voor Hesselink Trucks B.V. op basis van de fiscale administratie- en bewaarplicht noodzakelijk om de gegevens die tot de basisadministratie horen (waaronder gegevens m.b.t. de debiteuren- en crediteurenadministratie, alsmede de in- en verkoopadministratie) gedurende 7 jaren op te slaan en te bewaren. Slechts door verwerking van bovengenoemde gegevens acht Hesselink Trucks B.V. zich in staat aan de fiscale verplichting te voldoen.  

T.a.v. de beide hierboven genoemde grondslagen verkrijgt Hesselink Trucks B.V. deze gegevens wanneer er door een (nieuwe) relatie contact wordt gezocht, dit al dan niet via verkoopmarktplaatsen, social media, contactformulier van, of (e-mail)correspondentie met Hesselink Trucks B.V., en er door deze relatie gegevens worden verstrekt.  

Waar nodig zullen deze gegevens door Hesselink Trucks B.V. worden verwerkt. 

Verwerking op basis van de grondslag “Toestemming 

Marketinguitingen  

Met betrekking tot marketingactiviteiten kunnen door Hesselink Trucks B.V. diverse partijen en/of programmas worden ingezet ten behoeve van bijvoorbeeld de verspreiding van marketinguitingen. Ook via deze programmas en partijen worden gegevens verwerkt, waarbij er sprake kan zijn van data op basis waarvan individuen kunnen worden geïdentificeerd.  

Zonder het gebruik van deze programma’s is het voor Hesselink Trucks B.V. niet haalbaar om bestaande en nieuwe klanten aan te spreken.  

Voordat tot registratie en verwerking van gegevens t.b.v. deze marketingactiviteiten wordt overgegaan, wordt toestemming gevraagd aan de klant.  

Cookies en analyseprogramma’s 

Ten behoeve van marketingdoeleinden kan Hesselink Trucks B.V. daarbij gebruik maken van (de plaatsing van) cookies en programmas voor de analyse van de verkregen (cookie)data. Hiermee wordt het voor Hesselink Trucks B.V. mogelijk om in bepaalde mate marktonderzoek te doen.  

Met analyseprogramma’s is het mogelijk om informatie te verkrijgen die mogelijk kunnen leiden tot de identificatie van enig (natuurlijk) persoon. Om die reden vallen ook deze gegevens onder de werking van de AVG.  

Informatie met betrekking tot de cookies die door (of in opdracht van) Hesselink Trucks B.V. worden geplaatst en/of worden geanalyseerd, en de gegevens die daardoor vervolgens al dan niet worden verwerkt, vindt u onderaan deze privacyverklaring terug.  

Ook hierbij geldt: voordat tot registratie en verwerking van gegevens t.b.v. deze marketingactiviteiten wordt overgegaan, wordt toestemming gevraagd aan de klant.  

Hoelang worden (persoons-)gegevens door Hesselink Trucks B.V. bewaard 

Ingevolge de fiscale wetgeving is Hesselink Trucks B.V. verplicht om gegevens gerelateerd aan de boekhouding gedurende 7 jaren te bewaren.  

Gegevens die zijn verkregen door het gebruik van analyseprogramma’s worden uiterlijk 50 maanden na registratie verwijderd. Hesselink Trucks B.V. stelt deze termijn als redelijk te zien, nu zij deze periode nodig heeft om gevolg te kunnen geven aan de uitkomst van het marktonderzoek en het productassortiment en het beleid daarop aan te passen.  

Onderaan deze privacyverklaring is een overzicht te vinden van de gebruikte en geplaatste cookies samen met de bewaartermijn per cookie.  

(Persoons-)gegevens die niet van doen hebben met één van bovenstaande opties worden binnen 6 maanden na ontvangst verwijderd of dusdanig aangepast dat de gegevens niet langer te herleiden zijn tot een specifiek natuurlijk persoon. 

Met wie deelt HESSELINK TRUCKS B.V. de gegevens 

Voor een goede dienstverlening en bedrijfsvoering is Hesselink Trucks B.V. ertoe gehouden derden in te schakelen.  

M.b.t. de dienstverlening 

Door Hesselink Trucks B.V. kan, ten behoeve van de dienstverlening, gebruik gemaakt worden van derden ten behoeve van bijvoorbeeld aflevering van de vrachtwagens, trailers en/of aanverwante zaken. 

Deze partijen hebben (in beperkte mate) toegang tot de gegevens van de relaties van Hesselink Trucks B.V.. Met deze partijen gaat Hesselink Trucks B.V. waar nodig een verwerkersovereenkomst aan om de bescherming en het gebruik van deze gegevens te regelen.  

M.b.t. de bedrijfsvoering 

Door Hesselink Trucks B.V. wordt gebruik gemaakt van de diensten en producten van derden. Zo wordt naast het gebruik van webshopsoftware en een externe accountant, een partij ingeschakeld die diensten verleent op het gebied van hosting en onderhoud van de website. Intern maakt Hesselink Trucks B.V. daarbij gebruik van programma’s zoals Microsoft Office 365.  

Deze partijen hebben (in beperkte mate) toegang tot de gegevens van de relaties van Hesselink Trucks B.V.. Met deze partijen gaat Hesselink Trucks B.V. waar nodig een verwerkersovereenkomst aan om de bescherming en het gebruik van deze gegevens te regelen.  

M.b.t. marketingactiviteiten 

Zoals eerder beschreven worden door Hesselink Trucks B.V. bedrijven en/of cookies en/of programma’s ingezet en behoeve van marketingactiviteiten.  

Door deze partijen kan reeds verzamelde data en/of data die wordt verkregen, na gebruik worden ingezet ten behoeve van onder meer marktonderzoek, verbetering van website / productassortiment en dienstverlening. Met deze partijen gaat Hesselink Trucks B.V. waar nodig een verwerkersovereenkomst aan om de bescherming en het gebruik van deze gegevens te regelen 

Andere derden 

Zonder toestemming van de relatie van Hesselink Trucks B.V. worden er verder geen gegevens gedeeld met andere derden. Enige uitzondering hierop is het geval Hesselink Trucks B.V. hiertoe wordt verplicht op grond van een wettelijke bepaling. 

Delen van gegevens met partijen buiten de EU 

Voor het gebruik van programma’s / partijen wordt door Hesselink Trucks B.V. advies ingewonnen bij derden, zoals bijv haar accountant of haar internetmarketingbureau. Indien daaruit het advies volgt om de gegevens te laten verwerken door een partij buiten de EU dan zal met die partij een specifieke verwerkersovereenkomst worden aangegaan.  

Beveiliging van gegevens 

Hesselink Trucks B.V. draagt zorg voor organisatorische en technische maatregelen om (persoons-) gegevens te beveiligen. Zo wordt er onder meer gekeken naar beveiliging van de gegevens die worden ontvangen na gebruik van de webshop en wordt er waar nodig gebruik gemaakt van een firewall en anti-virussoftware 

Websites van derden 

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links (of anderszins) met Hesselink Trucks B.V. verbonden zijn. Hesselink Trucks B.V. kan namelijk niet garanderen dat deze partijen op de gewenste wijze met (persoons-)gegevens omgaan. Geadviseerd wordt om desgewenst van deze derde partijen de privacyverklaring te raadplegen om na te kunnen gaan hoe zij met gegevens omgaan.  

Uw rechten met betrekking tot de verwerking en bescherming van persoonsgegevens 

Ingevolge de Algemene Verordening Persoonsgegevens heeft u verschillende rechten omtrent uw persoonsgegevens. Deze rechten zijn hieronder weergegeven. Wanneer u een verzoek en/of opmerking heeft met betrekking tot één of meerdere van deze rechten, dan kunt u zich tot Hesselink Trucks B.V. wenden via onderstaande contactgegevens. Uw verzoek verwerken wij binnen 14 dagen. 

Per e-mail: info@hesselink-trucks.nl 

Telefoon : 074 – 349 42 55 

Post : Hesselink Trucks B.V., Loodijk 1, 7597 NV Saasveld  

Recht op inzage 

Zo heeft u het recht op inzage in de gegevens die Hesselink Trucks B.V. van u beschikbaar heeft.  

Recht op correctie, beperking en verwijdering  

U heeft ook het recht om de gegevens die Hesselink Trucks B.V. van u beschikbaar heeft te laten corrigeren, aan te vullen of in zijn geheel te laten verwijderen.  

Met betrekking tot de verwijdering van gegevens dient Hesselink Trucks B.V. zich te houden aan de bewaarplicht die haar wordt opgelegd ingevolge de Wet. Hesselink Trucks B.V. ontkomt er dan ook niet aan de gegevens die onder deze bewaarplicht vallen te bewaren. Alle (eventuele) overige gegevens worden daarbij - na een uitdrukkelijk verzoek vanuit u -  wel verwijderd uit de systemen van Hesselink Trucks B.V.. 

Ook heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat Hesselink Trucks B.V. uw gegevens wel bewaart, maar verder niet langer gebruikt. Hiervan kan in meerdere gevallen sprake zijn. Een voorbeeld hiervan is een aan te vangen juridisch proces waarvoor u de gegevens nodig kunt hebben. Wanneer u van mening bent dat u het recht op beperking toekomt, wordt u verzocht contact met Hesselink Trucks B.V. op te nemen.  

Recht op dataportabiliteit 

U heeft daarnaast ook het recht om de persoonsgegevens die Hesselink Trucks B.V. van u bewaart te ontvangen in een machine-leesbaar formaat. U kunt deze gegevens daarmee bijvoorbeeld ter bewaring of verwerking opnemen in uw database of die van een derde partij.  

Recht op intrekken van toestemming 

U heeft het recht om de door u verleende toestemming tot verwerking van bepaalde persoonsgegevens in te trekken. Wanneer u daartoe een verzoek wenst te doen, kunt u ons bereiken via 1 van de bovenstaande contactmogelijkheden.  

Klachten & de Autoriteit Persoonsgegevens 

Hesselink Trucks B.V. hoort het graag wanneer er klachten zijn omtrent de verwerking en bescherming van gegevens. U heeft zelfs het recht om hierover bij Hesselink Trucks B.V. een officiële klacht in te dienen. Ook hiervoor kunt u gebruik maken van bovenstaande contactgegevens.  

Op grond van de privacywetgeving heeft u daarnaast ook het recht een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.   

Wijzigingen m.b.t. deze privacyverklaring 

De inhoud van deze verklaring kan op den duur wijzigen. Hesselink Trucks B.V. adviseert dan ook de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Aan de hand van de datum bovenaan de verklaring kan worden afgeleid wanneer de verklaring voor het laatst gewijzigd is.  

Vragen? 

Heeft u verder nog vragen of opmerkingen over de verwerking of bescherming van uw (persoons-)gegevens dan staan wij u graag te woord. Onze contactgegevens vindt u boven op deze pagina of onderaan in onze footer.